The time's gone

posted on 12 Apr 2014 23:40 by nannylovepai
ไม่ได้เข้ามานานมาก... ไปทำอะไรมา 
... 
คำตอบ คือ ยังใช้ชีวิต 
...
เรียนรู้ ทั้งเรื่องดีและร้าย ความผิดพลาดต่างๆ 
 
โตขึ้น จากประสบการณ์ 
.... 
ขอบคุณ ทุกๆคนและ สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
 
ความรักยังหมุนอยู่รอบตัว... 
ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง
 
Gap time for chaging my life. 
 
""" 
แล้วมาเจอกันใหม่นะ 
 
ไปทำไรมา /// ไปไหนมา ยังคงเป็นคำถามที่คนเราชอบทักกัน 
 
บางคำถามไม่ต้องการคำตอบ แค่ อยากทักทายก็เท่านั้น 
^^ 

Comment

Comment:

Tweet